logo_PTORL

 

 
 


POLSKIE TOWARZYSTWO OTORYNOLARYNGOLOGÓW

CHIRURGÓW GŁOWY I SZYI - ODDZIAŁ POMORSKI

 

80-214 Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 17, Klinika Otolaryngologii GUMed; tel. 3493110, fax: 3493120; www.klorl.gumed.edu.pl; adres: ptol@gumed.edu.pl

konto bankowe: 64 1020 1811 0000 0302 0070 8149

 

 


Zarząd Oddziału Pomorskiego PTORL

zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe

połączone z Walnym Zebraniem Oddziału Pomorskiego PTORL

w sobotę 7 marca 2020 r. o godz. 10oo w sali seminaryjnej Kliniki Otolaryngologii GUMed,

ul. Smoluchowskiego 17, IV piętro.

 

                                                           Program

 

I.                    Walne Zebranie Członków Oddziału Gdańskiego PTORL (I termin godz. 10.00; II termin – 10.15)
W programie Walnego Zebrania m.in. wybory zarządu Oddziału Pomorskiego oraz wybory delegatów na Walne Zebranie Członków PTORL w Krakowie.

II.                  Część naukowo – szkoleniowa

                                                           Matuszczak R., Przewoźny T.: Obustronny uraz błędnika o różnej etiologii.

 

 

                                   Porządek Walnego Zebrania, sobota, 07 marca 2020 r.:

1.      Otwarcie Zebrania – przewodniczący Oddziału

2.      Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania

3.      Wybór Komisji Mandatowej

4.      Wybór Komisji Skrutacyjnej

5.      Sprawozdanie sekretarza Oddziału

6.      Sprawozdanie skarbnika Oddziału

7.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

8.      Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi

9.      Wybory przewodniczącego Oddziału

10.  Wybory członków Zarządu Oddziału

11.  Wybory Komisji Rewizyjnej Oddziału

12.  Wybory delegatów na Walne Zebranie Delegatów PTORL*

13.  Wolne wnioski

 

                                   */ Walne Zebranie Delegatów odbędzie się w środę 13.05.2020 r. godz. 14:00 w Sali Libraria Muzeum UJ CM ul. Jagiellońska 15 w Krakowie (Statut PTORL §28 pkt 1),
                                               w trakcie 49 Zjazdu PTORL

 

Uwaga:

1.      Statut PTORL (§ 24 p. 1): prawo kandydowania w wyborach na delegatów Oddziału na Walne Zebranie Delegatów PTORL posiadają członkowie Towarzystwa nie zalegający z opłatą składek członkowskich.

 

2.      Statut PTORL (§ 15 p. 4): zarząd Oddziału może wykluczyć członka z Towarzystwa na skutek zalegania z opłatą składek członkowskich za okres ponad jednego roku. Decyzję o skreśleniu z listy członków podjętą przez zarząd Oddziału zatwierdza Walne Zebranie Członków Oddziału. Po opłaceniu zaległych składek skreślony z listy może być ponownie przyjęty do Towarzystwa.

 

 

                                                                                                                                                         Za Zarząd Oddziału Pomorskiego PTORL

 

 

 

Sekretarz                                                    Przewodniczący

dr hab. med.  Tomasz Przewoźny                          dr hab. med. Andrzej Skorek

 

 

Informacje:

1. Od 2017 roku składka członkowska (70 złotych) wpłacana jest na ogólny, specjalnie do tego celu uruchomiony rachunek bankowy - jeden dla wszystkich oddziałów Towarzystwa. Prosimy o nie wpłacanie składek na dotychczasowe rachunki oddziałów regionalnych Towarzystwa;

2. Zgodnie z uchwałą podjętą przez Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa (15.06.2016, Szczecin), od 2017 roku składka członkowska została połączona z prenumeratą czasopism naukowych Towarzystwa: Otolaryngologia Polska (dwumiesięcznik) lub Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny (kwartalnik);

3. Szczegóły dotyczące trybu opłacania składki i prenumeraty znajdują się pod adresem:

http://www.indexcopernicus.com/index.php/pl/skladka;

4.    Wszelkie zmiany adresowe, zawodowe, ew. przejście na emeryturę lub rentę proszę zgłaszać listownie, telefonicznie lub internetowo na adres Zarządu Oddziału: ptol@gumed.edu.pl;

 

5.    Informacje dotyczące bieżącej działalności Oddziału Pomorskiego (kursy, zjazdy, konferencje, aktualne składki członkowskie i koszt prenumeraty czasopisma ”Otolaryngologia Polska”) zawiera strona internetowa: www. klorl.gumed.edu.pl.